top of page

Small Business Development Center

Kotobar eo an OCIT-SBDC

Kotobareo an OCIT- SBDC ej nan rejetakankien nan kolablakmeninjerammankoilojuonwaweneoewamourur. Wawenkeinopij in ejkommaneejiloankabilokrorejitoklimoilobejnej. Ejjailowawen in rejbareinwotjiban kin kommaniim je elemakotko nan jinojuonbejnej

Buntonko nan jinobejnejeo am

Jilijino (6)wawen nan jinobejnejeo am

Buntton Ko

Button1

Keletbejnejeokwojitoklimoieakbejnejeokwojkonankommaneimetkebejnejeo in kwojkelete.

 

Bunton 2:.Kommanekkatakko am ikijjenwonanmweikakokeinjerbalkokwojlomnakkwonejaikuji nan jino business eo am.

 

Bunton 3:.

Kebaakimbokmelelekoikijjen ta kokwonejaikuji nan kommaneimjibanrijerbal rein ran kommaneelemakotko nan bejnejeo am.

 

Bunton  4:

Boktokwonanmweikakokeinjerbalkokwonejaikuji nan bejnejeokwojlomnakebwerijerbal rein renjibankommaneak je bejnejimkemelele kin tarlepinbejnejeo am.

 

Bunton 5: Elaneemojbejnej plan eo am, bar read imekkatakkakeipanrejerbal ro. Ilowawen in aolepmeleleimkakobabaremarondrelonilo plan inmoktajenanrijerbalroiloopij in lelok nan jikinkabbokjaankoako bank ko.

Bunton6:

Ilo tore in kwojkottaruakjen bank eokwojkabbokjaan in jibanie, kwomron call e tokopij in lale ne emoj an etalbejnej plan eo am.

IMG_7487.JPG
bottom of page